Logo
Доставка до: BG

Вход с парола
Статус на поръчката

Общи условия

Общи условия

ОБЩО

По-долните условия са валидни за всички договори, доставки и други услуги. Нашите предложения са необвързващи и подлежат на промени. Всички изображения, картинки, размери, информация за тегло, включени в ценови листи, каталози и други медии са необвързващи (възможни са разлики между представеното изображение и реалният продукт). Представянето на съдържанието се базира на текуща информация. Промени са възможни по всяко време. Възникнали грешки при етикетирането и ценообразуването не са изключени. При публикуване на нашия стоков асортимент в интернет не се касае за оформянето на конкретна оферта, а по-скоро за деклариране на готовност от наша страна да приемем направеното от вас предложение за приемане на офертата, така нареченото ("invitatio ad offerendum"). Нашата оферта е насочена към крайни потребители, стоките се продават само в нормални домакински количества. Договора за покупкопродажба касаещ определена стока се счита за сключен тогава, веднага след като ние доставим поръчаната/те стока/и на купувача.

ЦЕНИ

Цените подлежат на промяна и са валидни от склада ни в град Кронберг плюс допълнителнителните разходи по транспорта и опаковката. С публикуването на следващия ценоразпис предишните ценови листи стават невалидни. Всички цени са в евро с включен, валиден за в момента, ДДС.

ДОСТАВКА

Доставките се осъществяват основно за сметка на купувача. Транспортните и други разходи по поръчката ще бъдат вписани във фактурата/сметката, която получавате при доставяне на стоката. Ние се стараем да Ви предложим доставка на най-изгодни цени. При неизправности, които не са причинени от продавача (HIBIKE), при стачки, природни бедствия или други случаи на непреодолима сила, както и при неизвършена навреме доставка от страна на нашите доставчици, задължението на продавача да достави стоките се заличава, доколкото доставката на стоките е станала наистина невъзможна. Ако бъде причинено само забавяне на доставката, то задължението на продавача да достави стоката остава в сила, както и задължението на купувача да приеме пратката. В посочените по-горе случаи продавачът не се задължава да заплати обезщетение поради неизпълнение на договора или поради забавяне на изпълнението на договора, дори и след изтичане на гратисен период, определен от купувача. В случай на връщане на стоката от страна на клиента, което бива извършвано извън контекста на по-долу описаното право на отказ и връщане на стоката, този, който връща стоката, трябва да заплати разходите по процедурата, както да приеме и риска по доставката.


Право на потребителя на отказ от стокатаПо силата на описаната по-долу законова база, потребителите имат право на отказ от стоката, но само тогава, когато те, в качеството си на физически лица сключат правен договор с цел, която не е свързана с извършваната от тях търговска дейност, нито с дейност извършвана от тях като специалисти на свободна практика.

~~~ Начало на указанията за отказ от стоката/анулиране на поръчката ~~~

Право на отказ

Вие имате право да се оттеглите от договора за покупкопродажба в рамките на 14 дневен срок след неговото сключване и то без да посочвате конкретна причина. Срокът за оттегляне от договора за покупка е 14 дни от датата, на която Вие или трето лице е приело стоката от ваше име (което не е превозвача). Ако искате да упражните правото си на отказ, свържете се с нас (HIBIKE Bär KG, Westerbachstraße 9, 61476 Kronberg, Telefon +49 6173 92390, Telefax +49 6173 923930, E-Mail service@hibike.de) посредством изпратена точна декларация (например с писмо пратено по пощата, факс или с имейл) в която декларирате решението си, че искате да се оттеглите от договора. За да спазите срока на отказа е достатъчно в рамките на 14 дневния срок да ни изпратите съобщение, че искате да се възползвате от правото си на отказ.

Последствия от отказа

Ако сте се оттеглили от договора, ще трябва да Ви върнем обратно всички плащания, които сте направили, включително и плащания за доставката (с изключение на допълнителни разходи възникнали в последствие на това, че сте пожелали друг вид доставка, различна от стандартната, изгодна доставка, която ние предлагаме), незабавно и то най-късно до 14 дни броено от деня, на който сме приели съобщението Ви, че искате да се откажете от стоката. За да Ви възстановим плащането ще използваме същия платежен начин, по който Вие сте се разплатили, освен ако изрично не е договорено друго; В никакъв случай обаче няма да Ви се начисли такса върху възстановяването на вашето плащане. Ние си запазваме правото да Ви възстановим плащанията тогава след като получим изпратената обратно от вас стока или след като ни докажите, че сте ни пратили стоката обратно, в зависимост от това, кое от двете е станало първо. Вие трябва да върнете стоката незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни, считано от датата, на която сте ни уведомили, че желаете да прекратите договора с нас. Крайният срок е спазен, ако вие изпратите стоките преди крайния срок от четиринадесет дни. Вие носите преките разходи по връщането на стоката. Вие сте длъжни да заплатите евентуално понижената стойност на стоките, ако се докаже, че тези са били използвани не по предназначение, което е променило видимо тяхното естество, характеристика и функции.

~~~Край на указанията за отказ от стоката/анулиране на поръчката~~~

Изключване от/ или преждевременно прекратяване на правото на отказ

Нямате право на отказ при договори:

(*) при които се доставят стоки, които не са готово сглобени и за чието производство е необходим индивидуалният избор и решение на клиента, или при стоки, които са произведени точно съобразно личните потребности на клиента;

(*) при доставка на стоки, които могат да се развалят бързо или при които срокът на годност е изтекъл или може да изтече скоро;

(*) при които се доставят алкохолни напитки, чиято цена е била определена към датата на сключване на договора, които обаче може да бъдат доставени най-рано 30 дни след сключването на договора, като тяхната актуална стойност е възможно да се промени в последствие на колебанията на пазара, за които ние като търговец не носим никаква отговорност;

(*) при доставка на вестници и списания, с изключение при договори за абонамент.

Преждевременно изтичане на правото на отказ:

(*) при доставки на запечатани продукти, които поради здравословни съображения и такива за хигиена не са годни за връщане, след като веднъж вече са били резпечатани след доставката; (*) при доставка на стоки, които след доставката им са се смесили неразделно с други стоки;

(*) при доставка на аудио или видеозапис или компютърен софтуер в запечатана опаковка, а след доставката опаковката е била премахната или разкъсана.

ПЛАЩАНЕ

В случай на неизпълнение на плащането към HIBIKE частните потребители са задължени да платят лихва в размер от 5%, а търговци 8%, определена към основния лихвен процент, освен ако не са доказани по-големи вреди. В момента, в който се установи, че купувачът не изпълнява задълженията си за плащане, HIBIKE си запазва правото да изиска незабавно разплащането от страна на този купувач по всички други сметки, които са налице, както и за задълженията, които не са погасени. В подобни случаи на неразплащане от страна на купувача, ако съществуват поръчки, които още не са пратени от HIBIKE, HIBIKE ще си запази правото първо да изчака плащането или дори да се оттегли от договора. Задължение за снабдяване на клиента със стока от страна на HIBIKE не съществува! HIBIKE си запазва правото да откаже, да отхвърли писмено поръчката на клиент за доставката на стока.
Правото на купувача за прихващане на сумата е ограничено до (в рамките на) безспорни, правно регулирани или от HIBIKE признати насрещни искове. Същото се отнася и за прилагане правото на запазване на стоката, ако купувачът е търговец по силата на търговския закон.

СОБСТВЕНОСТ

Предметът на покупката остава наша собственост до пълното, окончателно разплащане от страна на клиента, на което имаме право по силата на договора за покупкопродажба. Правото ни на запазване на собствеността, остава в сила в случаите на всички наши искания, които можем да повдигнем спрямо купувача относно предмета на покупката, включително искания например и за възникнали ремонти или осъществяване на допълнителни, частични доставки както и извършването на други услуги. В случай, че купувачът е търговец, който разглежда договора за покупкопродажба като част от търговската си същност/ дейност, то тогава правото ни на запазване на собствеността остава в сила и за всички искания към него, произхождащи от текущите търговски отношения с този за в момента.
По искане на клиента сме длъжни да се откажем от правото си на запазване на собствеността върху предмета на покупката, но само тогава, кагато купувачът е изпълнил коректно всички възможни искания от наша страна, касаещи предмета на покупката (например извършено заплащане) както и ако може да бъде очаквана от наша страна подобаваща сигурност на изпълнението на текущите търговски отношения с този.
Докато ние притежаваме правото на собственост върху предмета на покупката, правото на продажба, на залог, обезпечение или други промени касаещи предмета на покупката се разрешават само с нашето предварително писмено съгласие.
При намесата на трета страна, по-специално при извършване на запор върху закупената от нас стока, купувачът трябва незабавно да ни изпрати писмено предизвестие и да уведоми третата страна за нашето право на запазване на собствеността върху въпросната покупка.

ГАРАНЦИЯ

За предлаганите от нас стоки са валидни определените в закона гаранционни срокове. Ние гарантираме безгрешни продукти закупени от нас за период от две години, считано от датата на доставката до потребителя. Този срок също е в сила и за последващи щети, които обаче е изключено да произтичат в следствие от неправомерна употреба. Гаранционните права на купувача, ако този е търговец по смисъла на търговския закон, остават в сила само в случай,че този докаже, че е извършил правилно проверката и оплакването по щетите. Ако се касае за основателни оплаквания то тогава продавачът може да повтори изпълнението на поръчката за своя сметка, но общо само два пъти. В такъв случай купувачът може да избира между отстраняване на недостатъците или да изиска подмяна. Купувачът е длъжен да предложи за това приемлив срок. Продавачът може да откаже да повтори изпълнението на поръчката ако то е свързано с несъразмерно високи разходи.
Гаранцията е невалидна, в случаите когато се установят лични опити за ремонт или промени по стоката, или се установи, че стоката е използвана за участие в състезания. Гаранцията за рама и колела не се прилага за вреди, причинени в последствие на направени скокове или на неправилна употреба. Рамката и вилката остават в гаранция, само ако тези части са намират в оригиналното си, първоначално състояние и могат безпроблемно да се използват по предвиденото им предназначение. Купувачът няма право да откаже или компенсира плащане, само по силата на направено от него оплакване. Без квитанция, като доказателство за закупената стока при нас, не може да се твърди от страна на купувача, че има право на гаранционен иск. При покупка на велосипеди в касовата бележка задължително се записва и номера на рамата на велосипеда. Гаранцията на производителя не засяга гаранцията на продавача.

ОТГОВОРНОСТ

Искове за обезщетение повдигнати поради забавяне, невъзможност за изпълнение, поради нарушение на договорни и правни задължения за защита, заради задължаване в момента на сключване на договора за покупкопродажба и извъндоговорна отговорност се изключват, освен ако повредата е била причинена от непредпазливо или преднамерено действие от наша страна. Независимо от правното основание, нашата отговорност (изхожда се винаги от извършена професионална инсталация от наша страна), е ограничена до размера на цената на доставката. Искове за обезщетение регламентирани в параграфи § 634, и § 636 от немския ГПК остават незасегнати.

Заключителни разпоредби

Когато отделни разпоредби от нашите Общи условия станат невалидни или в последствие се окажат невалидни, то тогава следва тези да бъдат заменени съответно с такива, близки по смисъл и значение. Валидността на останалите разпоредби остава в сила.

Последна актуализация: 15 февруари 2021г

 
AJAX Loader Icon